%3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK KONSANTRESİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/06/2022 | Saat :14:31:03

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye araçlarımız için yangınlarda kullanılmak üzere %3 sentetik köpük konsantresi alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

                                                  * İtfaiye araçlarında kullanılmak üzere “ %3 SENTETİK İTFAİYE KÖPÜK EKSTRESİ ” alımı yapılacaktır.

                                                  * 30 lt.’lık bidonlarda 50 bidon (toplamda 1.500 lt.) köpük alımı yapılacaktır. Bidonlar alıcıda kalacak şekilde teslimat yapılarak, teklifler oluşturulacaktır.

                                                  * Oluşturulan tekliflere nakliye ücreti dahil edilecek olup; tarafımızca satıcıya, taşıyıcıya nakliye bedeli ödemesi yapılmayacaktır.

                                                  * Teklifler; KDV hariç TL(Türk Lirası) olarak hazırlanacaktır.

                                                  * Teklifler; 1 (bir) kilogram %3’lük itfaiye köpük konsantresi bedeli üzerinden hazırlanacaktır.

                                                  [ 1 lt. %3’lük sentetik itfaiye köpüğü bedeli teklifimiz ………….TL/LT.+ KDV.’dir ]

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 (on) Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 23.06.2022 Perşembe – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği zamanda, Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İtfaiye Birim Amirliğine teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip kesilecek fatura ile firma hesabına en geç 10 (on) işgünü içinde eft, havale yapılacaktır. Avans ödemesi yapılmayacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

8. İLAVE ALAN TESCİL DOSYALARININ HAZIRLANMASI İŞİ
Yayınlandığı Tarih : 09/06/2022 | Saat :15:56:10

OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. İLAVE ALAN TESCİL HARİCİ ALANLARA AİT DOSYALARININ HAZIRLANIP ONAYLATILMASI


OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN VE OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN HAZİNE MÜLKİYETİNDE OLAN ARAZİLERDİR. BAHSE KONU 3 PARÇA ALANIN TESCİL DOSYALARININ YAPTIRILMASI TAPU SÜRECİNE KADAR HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN TAKİBİNİN YAPILMASI hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2022/017

1-İdarenin

a) Adresi

:

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Erol Ayhan TOSYALI Caddesi No: 20 TOPRAKKALE/OSMANİYE

b) Telefon ve faks numarası

:

 0328 826 85 92 – 0328 826 81 93

c) Elektronik Posta Adresi

:

oosb@oosb.org.tr

     


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bölgemiz 8. İlave alan çalışmaları kapsamında mülkiyeti hazineye ait 3 parça tescil harici alan tescil dosyalarının hazırlanması ilgili idareye onaylatılması tapu sürecine kadar yapılacak iş ve işlemlerin takip edilmesi tescillenecek toplam alan (130.938,529 m²) yaklaşık 13,1 ha

b) Yapılacağı yer

:

OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN VE OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN TOPLAM 3 PARÇA ARAZİDİR.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 30(OTUZ) gündür. Firma bu süre zarfında dosyaları hazırlayarak idareye teslim edecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) İhaleye Son Teklif Verme Tarihi ve saati

:

10.06.2022 - 16:00

 

4- Yapılacak Çalışmalarla Alakalı Genel Bilgiler

4.1. Bölgemiz 8. İlave alan genişleme çalışmaları içerisinde bulunan hazinenin hüküm ve tasarrufunda bulunan Tescil harici alanrın tescil dosyalarının hazırlanarak bahse konu parsellerin tapularının çıkmasına kadar ilgili resmi kuruma onaylattırılması iş ve işlemlerin takibi ile onay sonrası 1 kopyasının sayısal CD kaydı ile birlikte bakanlığımıza sunulmak üzere idareye teslim edilmesi işini kapsamaktadır. Çalışmalar sırasında ödenecek harçlar idare tarafından yatırılacaktır. İdare tarafından istenen dosyaların hazırlanarak onaylatılması için yapılan sözleşmeyi kapsamaktadır.

4.2. Güncel kadastro verileri yüklenici tarafından temin edilerek işlemler tesis edilecektir. Hazırlanacak dosyalar ilgili kurumlarca onaylanıncaya kadar istenecek her türlü değişiklikler firma tarafından hiçbir bedel talep etmeden düzenlenerek idareye teslim edilir. Yüklenici firma oluşturulan parsellerin tapularının çıkmasına kadar süreci takip ederek iş ve işlemleri yürütecektir.

4.3. İş kapsamında firmaya ara ödeme veya fiyat farkı ödenmeyecek olup iş sonunda kesilecek faturayla ödemesi gerekli borcu yoktur kağıtlarını getirmesi üzerine yapılır. Yapılan sözleşmeye KDV dahil değildir.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İş deneyim belgeleri:

Yapımla ilgili iş deneyim belgesi istenmemiştir. FİRMA YETKİLİSİNİN HARİTA MÜHENDİSİ OLMASI

 

4.6.

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.7. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.8. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
4.8.1. İhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve ücretsiz olarak temin edilebilir.  
4.9. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
4.10. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
4.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
4.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

4.13. Yüklenici firma tescil dosyalarını zamanında tamamlayıp ilgili idareye teslim edememesi durumunda firma hakkedişinden günlük 250 TL gecikme cezası kesilecektir.


       YAPTIRILACAK OLAN TOPLAMDA 13,1 ha (130.938,529 m²) ALANIN OOSB 4. VE 5. TEVZİ ALAN SINIRI İLE BÜYÜK TÜYSÜZ MAHALLESİ ARASINDA KALAN A PARSEL16.016,17 mB PARSEL 50.846,00 m² OSMANİYE T TİPİ KAPALI CEZA EVİ BATISINDA KALAN C PARSEL 64.076,359 m² ARAZİLERİN TESCİL DOSYALARININ HAZIRLANARAK İLGİLİ KURUMLARA ONAYLATILMASI İÇİN KAŞELİ İMZALI PROJE ÇIKTILARI İLE 1 NÜSHA DİJİTAL ORTAMDA İLGİLİ İDAREYE SUNULMASI VE ONAYLATILMASI ONAYLI BİR NÜSHASI İLE DİJİTAL ORTAMDA 1 KOPYASININ ONAYLANDIKTAN SONRA İDAREYE TESLİM EDİLMESİ TESCİLLENEN ARAZİLERİN TAPULARININ ÇIKANA KADAR İŞ VE İŞLEMLERİN TAKİBİNİ YAPMAK İŞLERİNİ ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ OLARAK (…………………TL + KDV)’YE YAPMAYI TAAHHÜT EDERİZ.

200 mm. çaplı HDPE-100 (10 atü) SU HATTI İNŞAA İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 26/05/2022 | Saat :16:20:39

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 3.000 tonluk su deposuna kullanma suyu hattı inşaa işi gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : 200 mm.çaplı, 13.5 m. boylu HDPE-100 (10 atü) özellikli boru, toplamda 650 metre boyunca alın kaynakla birleştirilerek, bölge 3.000 tonluk su deposuna bağlantısı yapılacaktır.

   Su hattı, 3.000 tonluk su deposuna girmeden önce idarece gösterilecek yere 200 mm.çaplı vana ve 200’lük su saati montajı da yapılacaktır. Bu işler esnasında 6 adet füzyon kaynak 6 adet 200mm.PE dirsek ve kaynağı yapılacağı öngörülmektedir.

   İdare tarafından; 200 mm. çaplı HDPE-100 boru, 200 mm. çaplı vana ve 200 mm. çaplı su saati temin edilecektir.

   Geriye kalan tüm malzemeler ile kazı-dolgu, nakliye ve işçilik yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

b) Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin Süresi (Temin Süresi)     : 10 (on) Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 03.06.2022 - Cuma – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : 10 takvim günü sonra iş tesliminde hatta su alınarak, hattın testi yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 3 gün süre ile geçerli olacak olup, nakliye dahil, 2.maddedeki şartları sağlar şekilde ve

kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL toplam fiyat teklifleri verilecektir.

   Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. E-mail yoluyla gönderilen teklifler geçersiz sayılacaktır.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini-işin tamamlanmasını müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Klima Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 10/05/2022 | Saat :16:34:04

Klima Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 14 adet 48.000 BTU Klima alım işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 14 adet 48.000 BTU salon tipi alımı gerçekleşecektir.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 16 Nisan 2022-saat:12.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Yedek Malzeme Alım İlanı
Yayınlandığı Tarih : 09/05/2022 | Saat :00:00:00

Yedek Malzeme Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yedek malzeme alım  işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

Sıra No

Malzemenin Cinsi

Miktarı

Birimi

MARKA

BİRİM FİYAT

TUTAR

1

10 kV İZALASYON MEGERİ

1

Adet

 

 

 

2

PORTATİF ENERJİ ANALİZÖRÜ

1

Adet

 

 

 

3

3X2,5 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

4

4X2,5 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

5

4X6 NYY KABLO

300

Mt.

 

 

 

6

4X10 NYY KABLO

200

Mt.

 

 

 

7

4X16 NYY KABLO

200

Mt.

 

 

 

8

5A GÜÇ KAYNAĞI

50

Adet

 

 

 

9

50W LED ARMATÜR

20

Adet

 

 

 

10

İZOLE BANT

200

Adet

 

 

 

11

SİLİKONLU ŞERİT LED

250

Mt.

 

 

 

12

50’LIK EK MUFU

100

Adet

 

 

 

13

70’LİK EK MUFU

100

Adet

 

 

 

14

95’LİK EK MUFU

250

Adet

 

 

 

15

ERİYEN BANT

50

Adet

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

 

 

 

 

 

 

K.D.V

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 13 Mayıs 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

Klima Alım İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 12/04/2022 | Saat :10:47:45

Klima Alım İhalesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 14 adet 48.000 BTU, 1 adet 24.000 BTU, 1 adet 12.000 btu klima işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 14 adet 48.000 BTU salon tipi, 1 adet 24.000 BTU, 1 adet 12.000 btu klima alımı gerçekleşecektir.

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 14 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Güvenlik Kamera Sistemi Alımı
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2022 | Saat :00:00:00

Güvenlik Kamera Alımı ve Kurulumu

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4 Kameralı Güvenlik Merkezi Kurulumu işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : 4 adet IP Kamera, Kayıt Cihazı ve 1TB Bellek

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Çarşı Merkezi

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 2 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi
Yayınlandığı Tarih : 08/04/2022 | Saat :00:00:00

Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 4 Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr      osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Akü Gerilimi 18v 5a, Ağırlığı 1-1,5 kg, Tork max 180nm, Uç girişi iç altıgen dış dörtgen olan 4 adet Akülü Darbeli Vidalama Makinesi / Somun Sıkma Makinesi

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11 Nisan 2022-saat:15.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 2 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 31/03/2022 | Saat :14:56:54

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü          : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi               : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                           : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 6 nisan 2022 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                 : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                 : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri            : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Beko Loder (JCB) İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 31/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                             : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası                  : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi                          : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 180 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati      : 6 nisan 2022 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi                 : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                  : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler                  : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat                 : İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri             : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

3x3 m Genişlikli 10 Adet Çelik Konstrüksiyon Hayvan Barınağı İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 28/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi 241 ada 19 no.lu parselde yaptırılacak olan 3x3 m Genişlikli 10 Adet Çelik Konstrüksiyon Hayvan Barınağı İşi İhalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                 : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Türkmen Beldesi/Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası      : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü            : 3x3m genişliğinde 10 adet çelik konstrüksiyon hayvan barınağı(Anahtar teslim götürü bedel)

b) Yapılacağı yer                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                            : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati    : 01.04.2022 cuma saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi               : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 10 gün süre ile geçerli olacaktır İhale dosyasında belirtilen hertürlü malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde kaşeli, imzalı kapalı zarfta kdv hariç fiyat üzerinden teklif verilecek, fiyat anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde Bölge Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine elden veya kargo yolu ile teslim edilecektir.

 6.Vergi ve Yükümlülükler              : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler tevfikat tutarı vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat             : İş kapsamında ilgili firmadan teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminat kesintisinin yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile ödenir.

 

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri          : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır.İş tesliminde yapılacak hakediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                               : 1 yıl

10. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

 

MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI ENGELLİ WC VE MESCİT İNŞAAT TADİLAT İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 04/03/2022 | Saat :00:00:00

  MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

   Osmaniye Organize Sanayi Bölge müdürlük binası içerisinde yapılacak engelli Wc ve mescit oluşturulması için inşaat tamirat tadilat ihalesi

1.İDARENİN

a) Adresi                                              : Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası                    : 0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                                      : oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları                         : Müdürlük binası içerisinde tadilat yapılarak 1’er adet engelli WC ve mescit yapım işi.

b)Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Binası

c)İşin Süresi                                          : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.03.2022 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi               : Yüklenici tarafından 15 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                    :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, her türlü malzeme ve işçilik dahil olacak şekilde kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde verilecektir. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                                  : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakkedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminatın yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile ödenir.

7.Vergi ve Yükümlülükler                  : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır. İş teslimi sonrası yapılacak hakkediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                                : 1 Yıl

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

BÖLGE İÇİ EROL AYHAN TOSYALI CADDESİNDE YAPILACAK ELEKTRİK KABLO KANALI KAZILMASI İNŞAAT İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 04/03/2022 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Erol Ayhan TOSYALI Caddesinde yapılacak elektrik kablo kanalı kazılması ve hafriyat işleri inşaat ihalesi

1.İDARENİN

a) Adresi                                              :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası                    : 0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                                       :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları                          : Yaklaşık 1.450 m kablo kanalı tranşa kazısı işi.

b)Yapılacağı Yer                                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi                                          : 20 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.03.2022 Cuma – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi              : Yüklenici tarafından 30 takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                   :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, her türlü kazı nakliye ve işçilik dahil olacak şekilde kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri anahtar teslim götürü toplam rakamı içerecek şekilde verilecektir. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                                 : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır. Yüklenici hakkedişinden %10 nakit teminat kesintisi yapılır. Teminatın yarısı geçici kabul ile kalan yarısı 1 yıl sonra yapılacak kesin kabul ile SGK ilişiksizlik belgesi gelmesi sonrasında ödenir.

7.Vergi ve Yükümlülükler                 : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri             : İş bitimi ile geçici kabul yapılır. Geçici kabulden 1 yıl sonra kesin kabul yapılır. İş teslimi sonrası yapılacak hakkediş ile firmaya ödemesi yapılır.

9.Garanti Süresi                                : 1 Yıl

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

KORUGE BORU VE PREFABRİK MUAYENE BACA ELEMANLARI MALZEMELERİ ALIMI İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 25/02/2022 | Saat :00:00:00

  MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

 Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kanalizasyon hattı deplase inşaası için, koruge boru ve prefabrik muayene baca elemanları malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale/ OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Aşağıda listelenen malzemeler temin edilecektir.

1-) Toplamda 30 boy (180 m) Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru.

2-) Toplamda 2 boy (12 m) Ø 1000 mm çapında mufsuz SN 8 Koruge boru.

3-) Toplamda 5 adet Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru, manşonu.

4-) Toplamda 35 adet Ø 600 mm çapında kendinden muflu SN 8 Koruge boru, contası

5-) Toplamda 4 adet Ø 1200 mm iç çapında 1 adet L 2 adet 1 giriş 1 çıkış düz ve 1 adet 2 giriş 1 çıkış prefabrik donatılı muayene bacası taban elemanı

6-) Toplamda 1 adet Ø 1200 mm iç çapında 60’lık donatılı prefabrik muayene bacası gövde bileziği

7-) Toplamda 1 adet Ø 1200 mm iç çapında 35’lik donatılı prefabrik muayene bacası gövde bileziği

8-) Toplamda 4 adet Ø 1200 mm iç çapında donatılı prefabrik muayene bacası konik elemanı 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                             : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 03.03.2022 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi        : Yüklenici tarafından ve araç üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü deposuna teslimat yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli           :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacaktır, araç üzeri nakliye dahil, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü şantiye deposu olacak şekilde ve kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri toplam rakamı içermekle beraber, tekliflerde boru için 1 boy fiyatı, diğer malzemeler için 1 adet fiyatı görünecek akabinde toplam rakam bulunacaktır. 

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                     : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler    : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                     : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PEYZAJ İŞLERİ KAPSAMINDA KULLANILACAK HERBİSİT ALIMI
Yayınlandığı Tarih : 13/01/2022 | Saat :00:00:00

Organize Sanayi Bölgesi peyzaj işleri kapsamında kullanılacak herbisit alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                   :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a)

ADET

MARKA

MODEL

ADET FİYATI

TUTAR

20

SONROUD

SONROUD 48 SL HERBİSİT (20 LT)

 

 

40

AMİN

AMİN 500 SL HERBİSİT (1LT)

 

 

                                                           TOPLAM

 

                                                               KDV

 

                                             GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 10 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 17.01.2022 Pazartesi – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

 

SU BORUSU VE MALZEMELERİ ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 28/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyu hattı inşaası için, su borusu ve su malzemeleri alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              : Aşağıda listelenen malzemeler temin edilecektir.

Sıra No

Malzeme Adı

Miktarı

1

Ø 200 mm. HDPE-100 (10 ATÜ) Boru

2.890 metre (214 boy)

2

Ø 200/80 mm. HDPE İNEGAL TE Parçası

4 adet

3

Ø 80 mm. Volanlı Vana

4 adet

4

Ø 80 mm. Vantuz

4 adet

5

Ø 80 mm. Flanş ve Adaptör

16'şar adet

6

Ø 200 mm. Su Sayacı

2 adet

7

Ø 200 mm. (DN200) Vana

2 adet

8

Ø 200 mm. (DN200) Adaptör

4 adet

9

Ø 200 mm. (DN200) Flanş

4 adet

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                   : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 11.01.2022 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Yüklenici tarafından ve araç üzeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü deposuna teslimat yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, araç üzeri nakliye dahil, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olacak şekilde ve kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Fiyat teklifleri toplam rakamı içermekle beraber, tekliflerde boru için 1 metre fiyatı, diğer malzemeler için 1 adet fiyatı görünecek akabinde toplam rakam bulunacaktır. Gerek görülürse bedeli idare tarafından karşılanacak şekilde boru testi de yaptırılabilecektir.

Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-nakliye-tevkifat tutarları vb. mali yükümlülüklerin tamamı Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SIVI KLOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :11:22:56

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi kullanma suyunun bakteriyolojik açıdan temizliği maksadıyla 2022 yılı için sıvı klor (sodyum hipoklorit) alımı gerçekleştirilecektir.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92

c) Mail  adresi                            :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Yaklaşık yıllık sıvı klor alım miktarı, 12.000 – 14.000 kg. olacak olup, alımlar ortalama 1,5 ayda bir sefer yapılacaktır.

   * Her seferde gelen klor; bölgemiz içerisindeki depolara ve depo içindeki klor bidonlarına ayrı ayrı yüklenici tarafından boşaltılacaktır. Yükleniciye ait  klor taşıyan araç, sıvı kloru depolaramıza-bidonlarımıza basabilecek pompaya, elektrik ve mekanik akşamlara sahip olmalıdır. Sıvı klorun İdare tarafından istenilen noktalardaki depo-bidonlara aktarım sorumluluğu yükleniciye aittir.

   * Teklifler; 1 kg.sıvı klor için, KDV hariç, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi su depoları Toprakkale/Osmaniye olacak şekilde, nakliye dahil, TL (Türk Lirası) bazında ve yıllık birim fiyat değişmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : 15 Takvim Günü

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 23.12.2021 Perşembe – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin belirleyeceği periyotlar ve zamanda teslimat gerçekleştirilecektir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Malın teslimini müteakip 7(yedi) iş günü içerisinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMUR KEKİ GÖNDERİMİ HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 17/12/2021 | Saat :00:00:00

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisi 2021 yılına ait 19.08.12 kodlu çamur kekinin, İdare tarafından yükleniciye (geri kazanım-bertaraf tesisi) teslimine ait ihaleyi kapsamaktadır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara: 20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826-85-92.

c) Mail ve kep adresi                  :oosb@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü, şartları              :

   * Atıksu arıtma tesisinden kaynaklı biyolojik çamur keki İlgili Yönetmelik kodu 19.08.12 ’dir.

   * Çamur keki idare tarafından yükleniciye teslim edilecektir.

   * 2021 yılı tahmini çamur keki miktarı, 26 - 40 ton mertebesindedir.

   * Yüklenici, gelen çamur kekinin tartımını yaparak kantar fişini düzenleyip, idareye teslimini yapacaktır.

   * Teklifler; 1 ton birim çamur kabulü için, TL (Türk Lirası) bazında düzenlenecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      : Aralık 2021 son haftası.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 22.12.2021 Çarşamba – 17:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : İdarenin teslim ettiği çamurun tartımı yapılarak, mevzuatlara uygun kantar fişi düzenlenecektir. Akabinde tartıma göre, birim fiyat üzerinden faturalandırma yapılacaktır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 30 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç TL fiyat teklifleri verilecektir. Teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan tüm vergiler-tevkifat tutarları vb. Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal-hizmet teslimini ne müteakip 7 (yedi) işgünü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti Süresi                      : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :16:22:15

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir. Son teklif verme

1. İdarenin

a)Adresi                   :Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon Numarası : 0(328) 888-00-08

c)Faks Numarası      :0(328) 826-81-93

d)Mail Adresi            :oosb@oosb.org.tr

e) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 30 Kasım 2021-saat:10.00

 

BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLUNAN ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

 

S. NO

MALZEME ADI

MİKTARI

Birimi

B. FİYATI

TUTARI

1

K2 Plastik Zincir İzolatör

30

Adet

 

 

2

A240 - A240 Alüminyum Klemens

300

Adet

 

 

3

A120 - A120 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

4

A70 - A70 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

5

16 - 25 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

6

25 - 40 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

7

100 W Sodyum Buharlı Armatür

50

Adet

 

 

8

100 W Sodyum Buharlı Ampul

100

Adet

 

 

9

BAR-24 / 65 Amper Redresör

3

Adet

 

 

10

60x60 Sıva Üstü Led Armatür

50

Adet

 

 

11

30x60 Sıva Üstü Led Armatür

20

Adet

 

 

12

9W Led Ampul

100

Adet

 

 

13

8 mm Dübel / Vida (1000'er Adet)

1000

Adet

 

 

14

SWALLOW Çelik Özlü Alüminyum İletken

100

kg

 

 

15

Trapez Çatı Vidası

1

kg

 

 

16

3,9x19 Matkap Uçlu Vida

1

kg

 

 

17

M8 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

18

M10 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

19

M12 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

20

4x16 mm2 NYY kablo

200

Mt.

 

 

       

TOPLAM  :

 

       

%18 K.D.V.  :

 

       

G.TOPLAM:

 

               

 

BETON TEMİN İŞİ İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 26/11/2021 | Saat :10:03:40

 MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton temin işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma)ile ihale edilecektir.

1.  İdarenin

a)Adresi                                 : Büyüktüysüz Mah.  E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Türkmen Beldesi/ Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası    : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi             : oosb@oosb.org.tr                osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yapılacak olan çeşitli alt ve üst yapı çalışmaları, tamirat ve bakımlarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan Beton için fiyat teklifleri toplanacaktır.

b) Yapılacağı yer                      :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

c) İşe başlama tarihi                :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren ihtiyaç duyulan zaman ve saatte temin edilecektir.

d) İşin süresi                            : 120 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Tarih ve Saati                      : 3 Aralık  2021 Cuma günü saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 takvim günü içerisinde ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda temin edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       : Teklif 120 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta anahtar teslim götürü bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler      : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

7.Geçici ve Kesin Teminat    :İş kapsamında ilgili firmandan nakit teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri: Malzemelerin İdareye tesliminden sonra kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta  ve iptal etmekte tamamen serbesttir.   

Yayınlandığı Tarih : 24/11/2021 | Saat :15:36:59

Güvenlik Kamera Alt Yapısı ve İzleme Merkezi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Güvenlik Kamera Alt Yapısı Geliştirme işi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                  :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

a) Miktarı (fiziki)ve türü             : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde güvenlik kamera alt yapısı geliştirme

b)Yapılacağı Yer                       : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Bölgemiz otoban giriş kavşağına, Platinum kavşağına, Fuat TOSYALI ile Ali İLBEYLİ Caddesinin kesiştiği kavşağa ve Cezaevi girişinde bulunan seraya güvenlik kamerası

c)İşe Başlama Tarihi                 : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

d)İşin Süresi                              : 30 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 29 Kasım 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 30 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli       :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat      : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler       : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri   : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

YENİ TERFİ İSTASYONU KURULUMU İÇİN SU MALZEMELERİ ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :16:06:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde, kullanma suyu terfi istasyonunun devreye alınması maksadıyla aşağıda özellik ve miktarları belirtilen su malzemelerinin alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları   :

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 26.11.2021 CUMA – 14:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teslim yeri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi itfaiye birim deposu olacak, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                       : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Trafo Merkezi Üstü Çatı Yapımı Hk.
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :13:30:14

19/11/2021

 

Konu  : Trafo Merkezi Üstü Çatı Yapımı  Hk.

 

İ L G İ L İ S İ N E

 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı olan ve aşağıda özelikleri belirtilen malzemelerin KDV hariç olarak kapalı zarf içerisinde 25.11.2021 tarih ve saat 17:00 kadar Bölge Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim.

 

                                                                                          Musa GÖNÜL

                                                                                           OOSB Müdürü                                                      

 

Özellikler:

Osmaniye OSB Müdürlüğümüze ait üç (3) adet Trafo binası üzerine çatı kapama yapılması işi için yaklaşık metrekareleri belirtilen 223 m2, 133 m2 ve 141 m2 olmak üzere toplam 497 m2 alan kapatılacaktır.

4 cepheli çatı yapılması için çatı yapımında kullanılacak malzemeler yatay çaprazlar 40x60 mm, çatı aşıkları 40x40 mm olacaktır. Ayaklar ankraj ile yere tutturulacaktır. Kullanılacak trapez saç en az 0,50 mm beyaz boyalı olacaktır. Su akarının bulunduğu kenarlar metal oluklarla çevrilerek yukarıdan aşağıya en az 4 kenerdan gider vererek trafo çevresinden en az 1m uzaklaştırılacaktır.

Çatılarda bulunan 2 adet klima ünitesi sökülerek yan cepheye montajı yapılacaktır.

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI
Yayınlandığı Tarih : 19/11/2021 | Saat :13:29:19

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Yedek Malzeme Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir. Son teklif verme

1. İdarenin

a)Adresi                   :Büyüktüysüz Mah. E. Ayhan Tosyalı Cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon Numarası : 0(328) 888-00-08

c)Faks Numarası      :0(328) 826-81-93

d)Mail Adresi            :oosb@oosb.org.tr

e) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 25 Kasım 2021-saat:14.00

 

BÖLGEMİZDE İHTİYAÇ OLUNAN ELEKTRİK MALZEMELERİ LİSTESİ

 

S. NO

MALZEME ADI

MİKTARI

Birimi

B. FİYATI

TUTARI

1

K2 Plastik Zincir İzolatör

30

Adet

 

 

2

A240 - A240 Alüminyum Klemens

300

Adet

 

 

3

A120 - A120 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

4

A70 - A70 Alüminyum Klemens

200

Adet

 

 

5

16 - 25 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

6

25 - 40 Plastik Yapışkanlı Kablo Kanalı

3

Kutu

 

 

7

100 W Sodyum Buharlı Armatür

50

Adet

 

 

8

100 W Sodyum Buharlı Ampul

100

Adet

 

 

9

BAR-24 / 65 Amper Redresör

3

Adet

 

 

10

60x60 Sıva Üstü Led Armatür

50

Adet

 

 

11

30x60 Sıva Üstü Led Armatür

20

Adet

 

 

12

9W Led Ampul

100

Adet

 

 

13

8 mm Dübel / Vida (1000'er Adet)

1000

Adet

 

 

14

SWALLOW Çelik Özlü Alüminyum İletken

100

kg

 

 

15

Trapez Çatı Vidası

1

kg

 

 

16

3,9x19 Matkap Uçlu Vida

1

kg

 

 

17

M8 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

18

M10 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

19

M12 Cıvata (2 pul + Somun)

3

kg

 

 

20

4x16 mm2 NYY kablo

200

Mt.

 

 

       

TOPLAM  :

 

       

%18 K.D.V.  :

 

       

G.TOPLAM:

 

               

 

PEYZAJ VE YEŞİL ALAN BAKIM MAKİNALARI ALIM İHALESİ
Yayınlandığı Tarih : 21/10/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi  Peyzaj ve Yeşil Alan Bakım Makinaları Alım İşi teklif verme usulü(kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a)Adresi                                 :Büyüktüysüz mah.E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b)Telefon-Faks numarası        :0(328) 826-85-92

c)Mail ve kep adresi                :oosb@oosb.org.tr

2.İhale  Konusu İşin

MALZEMENİN ÖZELLİĞİ

ADET SAYISI

OLEO-MAC 753 T MOTORLU TIRPAN 

GÜÇ2,8 HP -52,5 CC-YAKIT DEPO HACMİ 1.3

1 ADET

OLEO-MAC G 53 TK COMFORT PLAS ALL ROAD  ÇİM BİÇME MAKİNASI (4 TEKERLEKLİ)

EMAK K805 MOTOR-196- CM3 SLİNDİR HACMİ-51 BIÇAK ŞANZUMANLI ALÜMİNYUM KASA

2 ADET

ECHO HIZAR MOTORU

45 CC GÜÇ:2,3 KW /3,1 ZİNCİR : 325-36 DİŞ AĞIRLIK 5KĞ TEK SEGMAN   

1 ADET

ECHO ÇİT KESME ŞEKİLLENDİRİCİ MOTORU

21.2 CC GÜÇ:0.57 KW /0,78 BIÇAK UZUNLUĞU : 63,9 BIÇAK ARALIĞI 35MM  5,1KĞ TEK SEGMAN  

1 ADET

 

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                            : Osmaniye Organize Sanayi Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 01 Kasım 2021-saat:14.00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi   : 15 Takvim günü içerisinde tamamlanarak idareye teslim edilir.

5.Teklifin Süresi ve Şekli  :Teklif 30 gün süre ile geçerli olacak kapalı zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

6.Geçici ve Kesin Teminat  : İş kapsamında teminat alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler : Mal alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.(KDV idarece ödenecektir.)

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri : Malzemelerin teslimi sonrası kesilecek fatura ile ödeme yapılacaktır.

9.Garanti Süresi: Ürün tesliminden sonra 24 ay olacaktır.

10. İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

POMPA ve MOTOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 22/09/2021 | Saat :14:31:36

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen 3’er (üçer) adet pompa ve motor alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

            - Toplam su sondaj kuyu derinliği 270 metre olup, pompa-motor bloğu yaklaşık olarak 198 metreye bağlanacaktır.

            - Su sondaj kuyusuna ait kılıf borusu çelik olup, çapı 10” ‘tir.

            - Pompa-Motor bloğu; ortalama olarak 200 metrede en az 18-20 lt/sn su verme kapasitesine sahip olacak, pompa ve motor seçimleri buna göre yapılacaktır.

   - Motor; 75 kw (100hp) gücünde, 8” gövde çapında, sarılabilir, krom ve su soğutmalı tipli olacaktır. Motorlar; direk kalkış – yumuşak yolvericili sistemli olacaktır.

   - Pompa; Krom gövde ve fanlı, en az 75 kw (100hp) güç özellikli, en az 13 kademeli (seçim firma tarafından yapılacak olup, yukarıdaki şartları sağlayacak özellikli olacaktır, istendiğinde pompa eğrileriyle kanıt edilebilmelidir), pompa çıkış noktası 8 dişli olacaktır.

   - 3 (üç) adet motor ve 3 (üç) adet pompa için toplam teklif bedeli oluşturulacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.09.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

   Yatırım teşvik belgesine bağlı KDV istisnasına sahip olunduğundan, iş teslimi, faturaya KDV uygulanmayacak, KDV %0 olarak alınacaktır. Tekliflerin bu yönüyle hazırlanması önem arz etmektedir.

   Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SU KOLON BORUSU ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 22/09/2021 | Saat :14:28:24

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen kolon borusu alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

   - Kolon borusu 6 metre boylu olacaktır.

   - Toplam ihtiyaç olunan kolon borusu; 240 metre (40 boy)’dir.

   - Kolon borusu et kalınlığı en az 5,5 mm. olacaktır.

   - Borulara diş açılacak, bu dişler 8 kalın dişli olacaktır.

   - Borularda manşon olacak, manşon et kalınlığı ise en az 15 mm. et kalınlıklı olacaktır.

   - Kuyu başı flanşı ve 5” akıtma başlığı da kolon borularıyla beraber teslim edilecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 29.09.2021 Çarşamba – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         : Teklif mektubu 10 gün süre ile geçerli olacak olup, teklifler kapalı-kaşeli zarfta verilecektir.

   Yatırım teşvik belgesine bağlı KDV istisnasına sahip olunduğundan, iş teslimi, faturaya KDV uygulanmayacak, KDV %0 olarak alınacaktır. Tekliflerin bu yönüyle hazırlanması önem arz etmektedir.

   Ayrıca; tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek olup, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

Beko Loder (JCB) İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 03/09/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan Beko loder (JCB) iş makinasına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                      : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan Beko loder (JCB) iş makinasına ait kiralama işi

 b) Yapılacağı yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                            : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                        : 210 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                                  : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati       : 15 Eylül 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi          : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler               : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat              :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri          : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

Bölgemizde ihtiyaç Duyulan İş Makinası Kiralama İşi İhalesi
Yayınlandığı Tarih : 03/09/2021 | Saat :00:00:00

MAL VE/VEYA HİZMET ALIM İLANI

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama işi ihalesi teklif verme usulü (kapalı zarf teklif alma) ile ihale edilecektir.

1.İdarenin

a) Adresi                                : Büyüktüysüz mah. E.Ayhan Tosyalı cad. No:20 Toprakkale/OSMANİYE

b) Telefon-Faks Numarası     : 0(328) 826-85-92

c) mail ve kep adresi               : oosb@oosb.org.tr    kep: osmaniyeosb@hs02.kep.tr

2.İhale Konusu yapım işinin

a) Miktarı (fiziki)ve türü                    : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde ihtiyaç duyulan kazı, dolgu, tesviye vs. çalışmalarında kullanılacak olan ve Müdürlüğümüz makine parkurunda bulunmayan iş makinalarına ait kiralama

b) Yapılacağı yer                              : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

c) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren çalışmalara başlanacaktır.

d) İşin süresi                                     : 210 Takvim Günü

3.İhalenin

a) Yapılacağı Yer                               : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarih ve Saati   : 15 Eylül 2021 saat 17.00

4.Mal ve Hizmetin Teslimi            : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin isteyeceği saatlerde ve sayıda makine ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde hazır bulunmalıdır.

5.Teklifin Süresi ve Şekli                : Teklif 1 (bir) ay süre ile geçerli olacak anahtar teslim bedel üzerinden verilecektir.

6.Vergi ve Yükümlülükler              : Hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir. Söz konusu iş makinelerinin operatör, şoförlere, bekçi, personele ait yol, yemek, barınma, maaş vs. masrafları ile araçların her türlü arıza tamir, bakım, mazot, vs. giderleri firmaya ait olacaktır.

7.Geçici ve Kesin Teminat              :İş kapsamında ilgili firmandan teminat kesintisi yapılmayacaktır.

8. Kabul ve Ödeme İşlemleri         : Kurumumuz onayından sonra aylık olarak kesilecek fatura ile firmaya ödemesi yapılır.

9. İdare 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılın Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yaptırmakta tamamen serbesttir.   

POMPA ve MOTOR ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 20/08/2021 | Saat :16:50:24

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen 2’şer (ikişer) adet pompa ve motor alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

            - Toplam su sondaj kuyu derinliği 326 metre olup, pompa-motor bloğu 210 metreye bağlanacaktır.

            - Su sondaj kuyusuna ait kılıf boru çapı 10” ‘tir.

            - Pompa-Motor bloğu; ortalama olarak 200 metrede en az 18-20 lt/sn su verme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Motor; 75 kw (100hp) gücünde, 8” gövde çapında, sarılabilir, krom ve su soğutmalı tipli olacaktır.

- Pompa; Krom gövde ve fanlı, 75 kw (100hp) güç özellikli, en az 13 kademeli (seçim firma tarafından yapılacak olup, yukarıdaki şartları sağlayacak özellikli olacaktır, istendiğinde pompa eğrileriyle kanıt edilebilmelidir), pompa çıkış noktası 8 dişli olacaktır.

- 2(iki) adet motor ve 2(iki) adet pompa için toplam olarak teklif oluşturulacaktır.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 31.08.2021 Salı – 12:00

4.Mal veya Hizmetin Teslimi    : Onaya müteakip 10 gündür.

5.Teklifin Süresi ve Şekli         :Teklif mektubu, 10 gün süre ile geçerli olacak olup, kapalı-kaşeli zarfta KDV hariç fiyat teklifleri verilecektir.

Teklif yeri Osmaniye Org.San. Bölge Müdürlüğü olup, tekliflere nakliye bedeli dahil edilecek, teklifler bölge müdürlüğü evrak kayıt birimine elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir. Mail yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

6.Kesin Teminat                      : İş kapsamında teminat mektubu alınmayacaktır.

7.Vergi ve Yükümlülükler        : Mal ve hizmet alımından doğan vergiler Yüklenici tarafından ödenir.

8.Kabul ve Ödeme İşlemleri    : Mal teslimine müteakip 7(yedi) iş günü içinde nakden yapılacaktır.

9.Garanti ve BakımSüresi       : ---

10.İdare, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya iptal etmekte serbesttir.

SU KOLON BORUSU ALIMI HAKKINDA İHALE
Yayınlandığı Tarih : 20/08/2021 | Saat :16:48:21

   Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde kullanma suyu sondaj kuyusunun devreye alınması maksadıyla aşağıda teknik özellikleri belirtilen kolon borusu alımı yapılacaktır.

1.İDARENİN

a) Adresi                                    :Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Büyüktüysüz Mahallesi E.Ayhan Tosyalı Caddesi Numara:20 Toprakkale / OSMANİYE.

b) Telefon-Faks numarası          :0(328) 826 85 92 .

c) Mail adresleri                         :oosb@oosb.org.tr / murat@oosb.org.tr

2.İHALE KONUSU İŞİN

a) Miktarı, türü,  teknik şartları               :

   - Kolon borusu 6 metre boylu olacaktır.

   - Toplam ihtiyaç olunan kolon borusu; 210 metre (35 boy)’dir.

   - Kolon borusu et kalınlığı en az 6 mm. olacaktır.

   - Borulara diş açılacak, bu dişler 8 kalın dişli olacaktır.

   - Borularda manşon olacak, manşon et kalınlığı ise en az 15 mm. et kalınlıklı olacaktır.

   - Kuyu başı flanşı ve 5” akıtma başlığı da kolon borularıyla beraber teslim edilecektir.

b)Yapılacağı Yer                        : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü.

c)İşin Süresi (Temin Süresi)      :10 (on) gün.

3.İHALENİN

a) Yapılacağı Yer                                 : Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati       : 31.08.2021 Salı – 12:00</